Ενσταση της Λαϊκής Συσπείρωσης κατά απόφασης για τη Μηχανική Καλλιέργεια

11.07.2011 | ZASKAR

Ενσταση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής κατέθεσε ο συνδυασμός της “Λαϊκής Συσπείρω- σης” Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη κατά της απόφασης της Δημοτικής Αρχής για την εκμίσθωση σε ιδι- ώτη τωνΠέτρινων” στον Πολιτιστικό Πολυχώρο “Μάνος Λοΐζος”.
Στην ένσταση η “Λαϊκή Συσπείρωση” αναφέρει πως “η απόφαση κ όλη η διαδικασία που προ- ηγήθηκε θεωρούμε πως στερείται νομιμότητας και ειδικότερα πως είναι καταχρηστική και  παράνομη” και αυτό γιατί δημοπρατείται ένας δημόσιος χώρος για τον οποίο δεν προβλέπεται  με κανέναν τρόπο εμπορική χρήση και μίσθωση στο εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο  της Νίκαιας και σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Η διενέργεια της δημοπράτη- σης, όπως αναρτήθηκε, ισοδυναμεί με ιδιωτικοποίηση των “Πέτρινων” κατά παράβαση κ εις βά- ρος όσων ισχύουν για τη διαχείριση από το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου.

Απορίας άξιο βέβαια αποτελεί το γεγονός πως την περίοδο διοίκησης του κ. Μπενετάτου υπήρ- ξαν αδιαφανείς διαδικασίες εκμίσθωσης για το ίδιο ακριβώς κτίσμα, όπως είπε χαρακτηριστικά  στο δημοτικό συμβούλιο ο κ. Ιωακειμίδης και συμβούλεψε τον κ. Μπενετάτο πως θα ήταν καλύ- τερο να μην μιλάει καν γι” αυτό το θέμα.

ΠΡΟΣ:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Ταχ. Δ/νση: Κατεχάκη 56, 11525, 6ος όροφος
Τηλέφωνο : 213 2035602-603
Fax: 213 2035700

Banner Λαϊκής Συσπείρωσης

ΘΕΜΑ: Ένσταση του συνδυασμού ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη κατά της ε- γκυρότητας της απόφασης με ΑΠ 159/17-06-2011 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νί- καιας - Αγ. Ι. Ρέντη, όπως δημοσιεύθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 24-06-2011

1 Ιουλίου 2011

Ενιστάμεθα κατά της εγκυρότητας της απόφασης με Α.Π. 159/17-06-2011 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη, κατακύρωσης δημοπρασίας για εκμίσθωση του α- ναψυκτηρίου [Πέτρινου κτιρίου επιφάνειας 181,15 τ.μ. και υπαίθριου χώρου 550 τ.μ.] στον Πολυχώρο “ΜΑΝΟΣ ΛΟΪΖΟΣ”. Η απόφαση και η όλη διαδικασία που προηγήθηκε θεωρούμε πως στερείται νομιμότητας και ειδικότερα πως είναι καταχρηστική και παράνομη.

Πρώτον, δημοπρατείται ένας δημόσιος χώρος στο ΟΤ 341 για τον οποίο δεν προβλέπεται- με κανέναν τρόπο εμπορική χρήση κ μίσθωση στο εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέ- διο της Νίκαιας και σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.Επισυνάπτεται [1] το- ΦΕΚ 217/Δ/13-3-1987 του Γ.Π.Σ. και οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας.

Δεύτερον, δημοπρατείται ένας δημόσιος χώρος σε έκταση που παραχωρήθηκε από την- Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου [ΚΕΔ] κατά χρήση στο Δήμο Νίκαιας για αόριστο χρό- νο με σκοπό την ανέγερση εγκαταστάσεων Πνευματικού Κέντρου, Αθλητικών εγκατα- στάσεων, πρασίνου κ.λ.π., δηλαδή για λειτουργίες σχετικές με τον πολιτισμό [Πνευμα- τικό Κέντρο] τον αθλητισμό κλπ.Επισυνάπτεται [2] η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου- Νίκαιας για αποδοχή της παραχώρησης, αρ. 370/98, 21η συνεδρίαση της 9.11.1998.

Τρίτον, δημοπρατείται ένας δημόσιος χώρος τον οποίο, όπως αναφέρθηκε, ο Δήμος είχε- δεσμευθεί να αναπλάσει [ κτιριακές εγκαταστάσεις, υπαίθριους χώρους κλπ ] και για- αυτό το σκοπό προέβη σε συμφωνία με το ΥΠΕΧΩΔΕ. Επισυνάπτονται [3] οι αποφάσεις- όλης της πορείας του έργου ανάπλασης “Αξιοποίηση χώρου πρώην Μηχανικής Καλλιέργει- ας”. Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

Τέταρτον, δημοπρατείται ένας δημόσιος χώρος τον οποίο ο Δήμος δεσμεύθηκε για τη δη- μόσια, πλήρη, απρόσκοπτη και υψηλής στάθμης λειτουργία του με κεντρικό άξονα τον- πολιτισμό. Όλα τα κτήρια και υπαίθριοι χώροι είναι πλήρως λειτουργικοί. Το Δημοτικό Συμ- βούλιο βασιζόμενο στο άρθρο 185 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων με την υπ. αρ. 343- του 2009 απόφαση του, που επισυνάπτεται, παραχώρησε στο Πνευματικό Κέντρο του Δή- μου τη χρήση των Πέτρινων [του χώρου που εκμισθώνεται] για πολιτιστικά δρώμενα δηλαδή- στην υψηλότερη δυνατή θέση ευθύνης θεμάτων πολιτισμού ώστε κάθε τι που γίνεται να κρί- νεται, αλλά και οργανώνεται με συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Αυτή η απόφαση δεν έχει ανα- κληθεί ποτέ από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Πέμπτον, το 2010 ο Δήμος Νίκαιας [Τεχνική Υπηρεσία] προχώρησε σε δημοπράτηση του- έργου ανάπλασης της παιδικής χαράςΕιρήνη” που είναι η μεγαλύτερη παιδική χαρά της- πόλης [4,5 στρέμματα] κ αποτελεί οργανική συνέχεια του Πολιτιστικού Πολυχώρου έχοντας- διασφαλίσει ένα κονδύλι 400.000 ευρώ [Συνημμένο 4]. Η παιδική χαράΕιρήνηαποτελεί- και την μοναδική είσοδο και έξοδο από και προς τον Πολιτιστικό ΠολυχώροΜάνος Λο- ΐζοςαπό τη λεωφόρο Π. Ράλλη, των στάσεων μέσων μαζικής μεταφοράς που βρίσκον- ται εκεί. Το έργο είναι σε εξέλιξη και ενδεικτικά αναφέρεται πως για την ένταξη στο ΠΕΠ Αττι- κή 2007 - 2013 εκδόθηκε από το Δήμο βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων.

Έκτον, η διενέργεια της δημοπράτησης όπως αναρτήθηκε, ισοδυναμεί με ιδιωτικοποί- ηση των πέτρινων κατά παράβαση και εις βάρος όσων ισχύουν για τη διαχείριση από το- Πνευματικό Κέντρο του Δήμου. Εχουμε εξετάσει όλους τους όρους, έναν προς έναν. Εφι- στούμε ιδιαίτερα την προσοχή σας στο άρθρο 23 με το οποίο αφήνεται επιπλέον ανοιχτή η δυνατότητα παραχώρησης ολόκληρου του Πολιτιστικού ΠολυχωρουΜάνος Λοΐζος”, ενός χώρου περίπου 17 στρ., και μάλιστα με ακόμη ταχύτερες διαδικασίες, με επέκταση της ίδιας μίσθωσης, στον ίδιο ή άλλον μισθωτή, με ή χωρίς αντάλλαγμα. Μεταφέρουμε κατά γράμμα: “Η μίσθωση αφορά μόνο το κτίσμα και τους απαραίτητους για την λειτουργία του χώρους, δηλαδή τους χώρους τοποθέτησης καθισμάτων και τραπεζιών [εντός του κατα- στήματος και του περιβάλλοντος χώρου]. Σε καμία περίπτωση δεν εκτείνεται μίσθωση στους λοιπούς περιβάλλοντες χώρους, όπως είναι ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, πεζόδρομος ή πεζοδρόμια, οι οποίοι ανήκουν στην εκμετάλλευση του εκμισθωτή Δήμου, ο οποίος θα δύ- ναται να τους παραχωρήσει για χρήση, κατά την κρίση του, μετά ή άνευ ανταλλάγματος στον μισθωτή [ή σε τρίτον]”.

Έβδομον, η Δημοτική Αρχή προχωρά σε δράσεις χωρίς καν εισήγηση και συζήτηση στο- Δημοτικό Συμβούλιο που έχουν αντίκτυπο πολύ μεγάλης εμβέλειας, βαρύτητας και- ουσίας, και μάλιστα με διαδικασίες εξπρές για μία εμπορική μίσθωση και μάλιστα 12ετούς- τουλάχιστον διάρκειας σε κοινόχρηστο - κοινωφελή χώρο. Και, περαιτέρω, προχωρά κυριο- λεκτικά σε πλειοδοτικό διαγωνισμό, διαγωνισμό κατά τη διάρκεια του οποίου έγινε σύμ- πτυξη των ημερών που ορίζουν τη διάρκεια της δημοπρασίας, αυθαίρετη επιμήκυνση- του χρόνου κατάθεσης πιστοποιητικών για περισσότερο από δύο ώρες, ενώ επιπλέον- υπήρχαν ελλείψεις σε ασφαλιστικές και φορολογικές ενημερότητες που ανέλαβε να εκ- δώσει και εξέδωσε ο Δήμος για λογαριασμό συγκεκριμένων διαγωνιζομένων.
Με τη σύνταξη όρων εμπορικής μίσθωσης και με τη δημοπράτηση διαγράφονται οι πολύ- χρονοι αγώνες του Δήμου Νίκαιας και των δεκάδων μαζικών φορέων και σύσσωμων των κα- τοίκων της πόλης για το εγχείρημα στο χώρο των πολλαπλών στρεμμάτων ο οποίος αποτελεί- έναν δημόσιο πολιτιστικό πόλο υπερτοπικής σημασίας που φέρει όνομα: “Πολιτιστικός Πο- λυχώρος Μάνος Λοΐζος” [απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας με αρ. 309/06, 26η συ- νεδρίαση της 11-9-2006]. Έναν χώρο ανοιχτό στο λαό του λεκανοπεδίου μετά από προσπά- θειες και επενδύσεις μεγάλου ύψους και κάθε τύπου που έγιναν επί σειρά ετών, όλη την τε- λευταία εικοσαετία.

Για όλους τους παραπάνω λόγους και συνοπτικά,
Επειδή: Η κοινωφελής και κοινόχρηστη χρήση του χώρου είναι προσδιορισμένη στο Γ.Π.Σ. και εξειδικευμένη στις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας και η εμπορική δεν περιλαμβάνεται,
Επειδή: O Πολιτιστικός Πολυχώρος “Μάνος Λοΐζος” έχει παραχωρηθεί κατά χρήση από την ΚΕΔ για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις με σχετική ανάπλαση,
Επειδή: Οι όροι δημοπράτησης και ο πλειοδοτικός διαγωνισμός και ως δράσεις και ως πε- ριεχόμενο αντίκεινται στα ισχύοντα για την μη παραγωγή κερδών,
Επειδή: Ο Δ. Νίκαιας προέβη σε όλες τις αναγκαίες συμφωνίες για επενδύσεις [τόσο ως προς το τεχνικό μέρος όσο και ως προς το πολιτιστικό],
Επειδή: Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν έχουν καταχρηστικό χαρακτήρα και προβλή- ματα νομιμότητας,
Επειδή: Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Νίκαιας παραχώρησε το 2009 το συγκεκριμένο χώρο στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Νίκαιας ως κατεξοχήν αρμόδιου για την οργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού περιεχομένου και η απόφαση αυτή είναι η μόνη που ισχύει, δη- λαδή δεν μπορεί να γίνει “έξωση” στις δράσεις του Πνευματικού Κέντρου και ευρύτερα στις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου.
Ζητάμε την ακύρωση του πλειοδοτικού διαγωνισμού ως στερούμενου νομιμότητας και την μη κατακύρωση του αποτελέσματος του.

Θεωρούμε απόλυτα δικαιολογημένη την ένσταση μας. Περιμένουμε τις ενέργειες σας,

Ο επικεφαλής του συνδυασμού “ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ”
του Δ. Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη και Δημοτικός Σύμβουλος,

Στέλιος Μπενετάτος

Συνημμένα:
Διάγραμμα της περιοχής - θέση του Πολυχώρου “Μάνος Λοΐζος”

1.

Απόσπασμα του Γ.Π.Σ. Δήμου Νίκαιας και αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου [οι καθυ- στερήσεις οφείλονται σε ζητήματα παρακείμενων ιδιοκτησιών και ιδιοκτητών, επισυνά- πτονται ενδεικτικά αποσπάσματα]

2.

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας με αρ. 370/98, 21η συνεδρίαση της 9ης Νοεμ. 1998, για την αποδοχή από την ΚΕΔ της παραχώρησης Μηχανικής Καλλιέργειας και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

3.

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας με αρ. 370α/98, 21η συνεδρίαση της 9ης- Νοεμ. 1998 για ένταξη της Μηχανικής Καλλιέργειας σε ανάπλαση με προγραμματική σύμ- βαση με το ΥΠΕΧΩΔΕ.

4.

13 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας για την εξέλιξη του έργου ανάπλασης του χώρου κ συμπληρωματικές αναθέσεις στη δημοτική επιχείρηση ΔΕΤΕΟΠΑΝ για την ομαλή εξέλιξη της πρώτης

5.

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας, αρ. 343/2009, 27η συνεδρίαση της 12ης Νοεμ. 2009, για την παραχώρηση των πέτρινων κτιρίων του Πολιτιστικού Πολυχώρου στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Νίκαιας.

6.

Δρώμενα ονοματοδοσίας του Πολιτιστικού Πολυχώρου και ενδεικτική κατάσταση εκδη- λώσεων στο κτήριο το οποίο επιδιώκεται να εκμισθωθεί, με φωτογραφίες και άλλο υλικό.

7.

Σύντομη παρουσίαση της ανάπλασης της παιδικής χαράς “Ειρήνη” δίπλα στον πολυχώ- ρο.

8.

Όροι διακήρυξης για την εκμίσθωση αναψυκηρίου στον Πολυχώρο “Μάνος Λοΐζος” [πρό- κειται για τα 731,12 τ.μ.].

9.

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη κατακύρωσης της παραπάνω εκμίσθωσης.

Η τοποθέτηση του Δημάρχου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη Γιώργου Ιωακειμίδη στο Δημοτικό Συμβού- λιο της πόλης:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

_________________

Σχόλιο Αρχισυντάκτη

Δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχνούμε πως όποιος κι αν μισθώσει για την εκμετάλλευση των “πέτρι- νων”, ότι αντίτιμο και αν καταβάλει, αυτό που πραγματικά ενδιαφέρει την πόλη και αυτό που στην ουσία θέλει να κερδίσει, είναι το να προσθέσει τον χώρο αυτό στις ανάσες των πολιτών της.
Εκτός λοιπόν από τη διαφάνεια στη μίσθωση των “πέτρινων”, τα οποία -πέραν των άλλων- έχουν αρκετά ακόμη θέματα, θα αναζητήσουμε απαντήσεις στα ερωτήματα σχετικά με τη χρήση και το αν αυτή θα είναι διαρκείς, με γνώμονα τους πολίτες της πόλης [λογικές τιμές, ελεύθερο περιβάλ- λον και parking], καθώς και για τον Δημοτικό Κινηματογράφο που λειτουργούσε και πλέων έχει πάψει.

 

Πολιτιστικός Πολυχώρος “Μάνος Λοΐζος”

Θηβών 245, Νίκαια
Τ: 210 4934390
Πρόσβαση με Λεωφορεία: 703, 801, 802, 827, 845, 860 & 909 από Αθήνα
Στην πίσω πλευρά του πολυχώρου,
στην οδό Π. Ράλλη, κάνει στάση το τρόλεϊ 21 που ξεκινάει απ” την Ομόνοια


Δείτε τον Πολιτιστικό Πολυχώρο “Μάνος Λοΐζος” σε μεγάλο χάρτη

 

Δήμος Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη: Απόφαση 159 / 17.06.2011

 

facebook Μοιράσου το στο facebook

Σχετικά Posts

38 σχόλια στο άρθρο “Ενσταση της Λαϊκής Συσπείρωσης κατά απόφασης για τη Μηχανική Καλλιέργεια”

 1. Star

  You are so awesome for helping me solve this mytryse.

 2. Πρωτοβουλία Πολιτών Χαλκηδόνας

  Στην ένσταση της Λαϊκής Συσπείρωσης κατά της υπ” αρ. 159/2011 απόφασης της Οικο- νομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη απάντησε ο Γενικός Γραμματέας Α- ποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Ηλίας Λιακόπουλοςμε ανάρτησή του στο Δι@ύγεια ] τα εξής:

  Ακυρώνουμε την υπ” αρ. 159/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νί- καιας - Αγ. Ι. Ρέντη

  -
   
   
   

  -
   
   
   
   
   

  -

  Επειδή όπως γίνεται παγίως δεκτό η δημοπρασία περί μίσθωσης ακινήτου είναι σύνθετη διοικητική ενέργεια η οποία ολοκληρώνεται με την έκδοση της εγκριτικής του απο- τελέσματος της δημοπρασίας πράξης, κατά τον έλεγχο της οποίας ασκείται παρεμπι- πτόντως έλεγχος και σε κάθε άλλη πράξη στην οποία στηρίχθηκε η λήψη της.

  Επειδή μετά την τροποποίηση των όρων της διακήρυξης της πλειοδοτικής δημοπρασίας δεν ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη από το άρ. 4 του ΠΔ 270/1981 διαδικασία δημο- σίευσης της διακήρυξης της δημοπρασίας [10.6.2011] και την τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στο δημοτικό κατάστημα [1.10.2011], και δέκα πλήρεις μέρες από την διενέργεια της δημοπρασίας και την δημοσίευση περίληψης της διακήρυξης σε μια εφημερίδα της πόλης ή του νομού [2.6.2011 και 4.6.2011] και σε μία ημερήσια εφημερίδα [4.6.2011].

  Επειδή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η υπ” αρ. 159/2011 απόφαση της Οικονομικής Επι- τροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη πρέπει να ακυρωθεί, διότι από τον περεμπί- πτοντα κατά τα ανωτέρω έλεγχο προκύπτει ότι η έκδοσή της στηρίχθηκε σε πράξη μη νό- μιμη.

  Κατά της παρούσας αποφάσεως μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Ε- πιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον εντός της προβλεπόμενη προθεσμίας [άρθρο 151 του Ν. 3463/2006].

  Ο δήμος μας άσκησε προσφυγή.

  Το halkidona.gr επικοινώνησε με την αρμόδια στο Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & ΝΠΔΔ κα Κορακιανίτη η οποία μας πληροφόρησε πως κανονικά ο δήμος θα έπρεπε να συμ- μορφωθεί με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα αλλά αφού του δίνεται το δικαίωμα προσφυγής ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 και λόγο του κενού που υπάρχει στο τι γίνεται έως τη λήψη της απόφασης δεν προκύπτει λόγος να μη λειτουργεί σήμερα η επιχείρηση.
  Διευκρίνισε βέβαια πως οι αποφάσεις παίρνονται πάρα πολύ γρήγορα [ εντός του μηνός ] και έτσι σύντομα θα γνωρίζουμε το τι μέλη γενέσθαι, παραπέμποντας να μας ενημερώσει σχετικά η αρμόδια της Ειδικής Επιτροπής για τον δήμο μας κα Παπατζίκα.

 3. Χαλκηδονα Near-Est

  Σσσσσσ μην μιλατε τωρα γραφουν οι εναρετοι, για ποσο ακομα; Θα το παιζουν σοβαροι οι Θεοι ξερουν.

 4. κάτοικος Νίκαιας

  Seriousiy tneir roztings make them keep to themselves” il

 5. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΚΟΜΑ ;

  ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΑΚΟΜΑ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΝΟΗΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ;
  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ, ΑΝΟΗΤΟΙ ΔΗΘΕΝ ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ, ΚΟΠΡΟΣΚΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΙ ΝΑ ΠΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ.
  ΕΝΑ ΣΟΒΑΡΟ ΘΕΜΑ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΑΗΔΙΑ.

 6. κάτοικος Νίκαιας

  SUBJECT ridiculous proskynimene creokopimeno ramolimento.

  ideology CREEN FRAUD xa xa xa xa

 7. Χαλκηδονα Near-Est

  Λοιπον αξιολυπητε και γελιε πασο? την πατησες εγω ειμαι συνταξιουχος, και θα σου γραψω μονο αυτο comer mio jojones.

 8. πασο?

  xa xa xa xa πόσα xa xa xa xa πρέπει να σου βάλω για να σου δείξω πόσο γελοίος είσαι? κρατοικοδιαιτοι παπαγάλοι

 9. Πρωτοβουλία Πολιτών Χαλκηδόνας

  Σύμφωνα με πληροφορίες σήμερα Παρασκευή η Δημοτική Αρχή Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη απαντά σχετικά με την καταγγελία στην Περιφέρεια. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένουμε τη δημοσιοποίηση της επιστολής.

 10. Χαλκηδονα Near-Est

  χα χα χα χα χα χα χα δηλαδη θα προχωρησουμε μαζι με ενα ξεπεσμενο πασο? γιαλατζη κομμουνιστη, που εχει ροπη προς την χρυση αυγη, οσμοση προς την ηλιθιοτητα.

 11. πασο?

  xa xa xa xa μαζί θα προχωρήσουμε παπαγαλάκια?

 12. Χαλκηδονα Near-Est

  Ρε πασο? πως γινετε να κατηγορης ολους οτι ειμαστε παπαγαλακια και ο μονος καθαροαιμος, και ακραιφνης κομμουνιστης εισε εσυ, ο Σταλιν ή η Παπαρηγα το ξερουν; Αλλα τι να περιμενης απο καποιον που ντρεπετε να γραψη το ονομα του, αλλα οπως γινετε αντιληπτο εισε ατομο κενου περιεχομενου.

 13. πασο?

  xa xa xa xa Αγανακτησμένε Δημάσιε υπαλληλε γλύφτη της πρασινο γαλαζιας εξουσιάς της απάτης,
  δυστηχός τα λεφτά τα εδινε το κρατος να ταιζη τους παπατζήδες αντι να τα δώση στη ανάπτηξη, ελα ομως τώρα που δεν υπάρχουν σε βλέπω να σπάς πέτρες στου καραμπίνη.

 14. kokkiniotis

  Γεια σου ρε ελ πασο “επαναστατη” της φασολαδας! ΝΑΙ ΑΓΩΝΙΣΟΥ! ΝΑΙ! ΜΠΟΡΕΙΣ! ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΣΤΟ “ΔΗΜΟΣΙΟ” Η ΜΗΧ. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, που δεν ηταν επι 8 χρονια σε συντροφακι επειχηρηματια που δεν πληρωνε μια στον δημο ~!

  Που πινατε τσαμπα τα τσιπουρακια σας στον συντροφο και τον ειχατε ΛΕΖΑΝΤΑ σε βαρος των υπολοιπων καταστηματαρχων της πολης που πληρωναν το ρευμα τους, το νερο τους, τα δημ. τελη τους και τα τραπεζοκαθισματα τους…

  Η ΕΠΟΧΗ ΣΑΣ ΛΑΜΟΓΙΑ ΚΛΕΦΤΟΠΕΤΡΑΔΕΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕ!

  ΟΣΟ ΦΑΓΑΤΕ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ-ΦΑΓΑΤΕ! τελος η μασα σας! φαγατε εναν ΚΛΩΤΣΟ απο τον λαο που ηταν ολος δικος σας…

  Ρε ελ πασο, τα 25 εκ ευρω των επειχορηγησεων που πηρατε απο τους κολητους σας της Ν.Δ. (ξερεις μ αυτους που εχετε κυβερνησει στο παρελθον), τι τα κανατε ?

  87 εκ χρεος στην πολη αφησε ο ψευτοκομμουνιστης της πλακας και μπαινουν εδω τα συντροφια να υποστηριξουν τον κλεφτοπετρα που απο πισω τον βριζουν απο το πρωι μεχρι το βραδυ…

  Ασε που ο Στριγγος εχει μαθει τι του σερνεται πισω απο την πλατη του και τον βλεπω να βγαινει και να σας ξεφτυλιζει δημοσια…

  ΕΜΠΡΟΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ! ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ! ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΠΕΤΡΕΣ ΝΑ ΧΑΡΙΣΟΥ- ΜΕ ΣΤΟΝ ΔΕΒΕΤΖΟΓΛΟΥ!

 15. πασο?

  Ωχ κιάλος παπάγαλος? στο σπήτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί

 16. Χαλκηδόνα Near-Est

  Μεγαλε πασο? δεν ειδα να γραφης τιποτα για της απολυσης στον Ριζοσπαστη και στην τυπο-εκδοτικη, εκει το ΠΑ.ΜΕ. εχει βγαλη τον σκ… Ε, τοτε απαντησε εσυ εαν σου εχει περισεψη και λιγο φιλοτιμο, γιατι με τους εργαζομενους εισε φτιαγμενος για να τους θαβης.

 17. πασο?

  Ωχ, άρχισε το ξεπούλημα και στη Νίκαια. 12 χρόνια σύμβαση. Μπράβο Δήμαρχε θράσος. Το σπίτι του πατέρα σου είναι ?

 18. Χαλκηδόνα Near-Est

  κυριε Παπαδοπουλε απο οτι εχω πληροφοριες σημερα στο Δημοτικο Συμβουλιο θα το (παιξης) επανναστατης. Θελης να δωσεις εξετασεις στον Μπενετατο αλλα και στο Κ.Κ.Ε., για να σε δεχθουν στην λαϊκη συσπειρωση και απο οτι γινετε πλεον ορατο ετοιμαζης ηρωϊκη επιστροφη, αυτο να το πης σε ολους για να ξερουν τι εισε.

 19. πασο?

  χα χα χα χα οι σκληρά εργαζόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι πόσα γάλατα χάσατε ? κρίμα ρε γ… τον παπαγάλο μου ?

 20. Χαλκηδόνα Near-Est

  Καλη-μερα φιλτατε kokkinioti η συμπνοια μεταξυ Κ.Κ.Ε.-ΣΥΡΙΖΑ δεν ειναι ακριβως ετσι, υπαρχουν διαφορετικες οπτικες γωνιες και αλλες αποψεις στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλη αποψη εχουμε παρα πολλοι, και θα το διαπιστωσης παρα κατω.

  Απο ποτε η Δημοτικη κινιση “κοντρα στο ρευμα” αποκτησε αποψη για την Μηχανικη καλιεργεια, και δεν την ειχε πριν απο 2 ή 3 χρονια, και γιατι εχετε αλλη πολιτικη θεση οταν αλλαζη το καθεστως εκμεταλευσης, ο κυριος Κατρακης ειναι υπο την προστασια σας και τελει υπο ασυλια ναι ή οχι. Οταν η προηγουμενη Δημοτικη αρχη εδινε με αναθεση στο ιδιο ατομο για 6 χρονια, λιγοτερο ή περισσοτερο λιγη σημασια εχει εσεις κυριε Παπαδοπουλε στην Δημοκρατικη Ενοτητα δεν συμμετηχατε; Απο παρθενωγεννηση βγηκατε; Ο καθενας απο ολους μας εχουμε το δικαιωμα να αλλαζουμε την καταλληλη στιγμη οποια θεση εχουμε παρη απο την αρχικη, αλλα ας κανουμε και λιγη αυτο-κριτικη δεν βλαπτη.

  Για τους λογους αυτους λοιπον θα περιμενω απο τον επικεφαλης της δημοτικης κινισης “κοντρα στο ρευμα” την απαντηση του, για ολα οτι αφορα την προηγουμενη Δημοτικη αρχη του Στελιου Μπενετατου.

 21. kokkiniotis

  Αμα ρε παιδι μου ο επειχηρηματιας ειναι “συντροφακι” (κατρακης) πως αλλαζει συμπεριφορα η “αριστερα”…

  Τετοια συμπνοια σε ΚΚΕ-ΣΥΡΙΖΑ… Αγωνιζονται με παθος να σωσουν εναν επειχηρηματια που με προκλητικο και παρανομο τροπο ειχε κατσικωθει επι 8 χρονια χωρις να πληρωνει αυτα που πρεπει στον δημο…

  Α ρε συντροφια…

 22. kokkiniotis

  Να υπηρχε και αυτη η ευαισθησια οταν μας χαρατσωνε 10 ευρω το κεφαλι υπερ δημου χωρις αποδειξη…

  Οντως να υπερσπιστουμε τον “δημοσιο χαρακτηρα” της μηχ. καλλιεργιας γιατι ο “αγωνιστης” μπενετατος δεν τον ειχε παραχωρησει επι 8 χρονια σε ιδιωτη… Επι 8 χρονια ηταν υπο “δημοσιο” ελεγχο…

  Εχω την εντυπωση οτι ο καθενας λεει οτι του γουσταρει…
  Να μην εκμεταλευτουμε σαν δημος π.χ. και τον Δηλαβερη… Μας αρεσει ετσι οπως τον τρωνε τα ποντικια και τον προσεχουν οι γυφτοι!

  Και το χρεος θα το αποπληρωσει η αντιπολιτευση! Επειδη καποιοι εχουν ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΕΣ ευθυνες για την ασυδοσια του ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΥ καλο θα ειναι να βλεπουν τα πραγματα με περοσσοτερη σοβαροτητα…
  ΓΙΑΤΙ ΑΠΛΑ ΘΑ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΤΙ ΣΤΑΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2003-2005…

  Μην δημιουργουν μπαχαλοποιηση της Νικαιας διοτι γνωριζουν πολυ καλα οτι ΝΙΚΑΙΩΤΕΣ δεν συγχωρουν τους λαικιστες…

 23. Πρωτοβουλία Πολιτών Χαλκηδόνας

  Ανοιχτό κάλεσμα προς τους πολίτες της Νίκαιας δημοσίευσε ο συνδυασμός “κόντρα στο ρεύμα” για το ζήτημα της μίσθωσης του κυλικείου στον Πολυχώρο “Μάνος Λοΐζος”:

  Κάλεσμα: Διεκδικούμε Ελεύθερους Δημόσιους Χώρους Στην Υπηρε- σία Των Πολιτών
  Η Ζωή Μας Πάνω Από Τα Κέρδη

  Είμαστε κάτοικοι της Νίκαιας που πήραμε την πρωτοβουλία να συντονίσουμε την διεκδί- κησή μας για την υπεράσπιση του δημοτικού - λαϊκού χαρακτήρα του πολυχώρου “Μάνος Λοΐζος” [πρώην Μηχανική Καλλιέργεια].

  Είμαστε αντίθετοι στην παραχώρηση του χώρου σε ιδιώτη με πρόσχημα την δημοπρασία για το κυλικείο του κινηματογράφου.

  Δεν αποδεχόμαστε για οικονομίστικους λόγους να ξεπουλιούνται τα πάντα.

  Ο συγκεκριμένος χώρος διεκδικήθηκε και κερδήθηκε από τους κατοίκους της Νίκαιας για να γίνει χώρος πολιτισμού και αναψυχής, ελεύθερος και δημόσιος.

  Επειδή πιστεύουμε ότι η ποιότητα της ζωής των ανθρώπων είναι πάνω από τα χρήματα, α- παιτούμε και διεκδικούμε:

  -
   

  -
   

  -
   

  -

  Να μην δοθεί για επιχειρηματική δράση κανένας άλλος χώρος εκτός από το κυλικείο του κινηματογράφου

  Η λειτουργία των πέτρινων κτισμάτων και των μεγάλων κεντρικών αιθουσών να είναι ελεύ- θερη για τους πολιτιστικούς, μαζικούς και άλλους φορείς της πόλης

  Να μην επιτραπεί να γίνουν κατασκευές που θα περιορίσουν και θα αλλοιώσουν τον ελεύ- θερο χώρο

  Την άμεση επαναλειτουργία του θερινού κινηματογράφου “Σινέ Νίκαια”

  Σας καλούμε την Δευτέρα 18 Ιουλίου στις 20.30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβου- λίου στον 1ο όροφο του παλιού Δημαρχείου της Νίκαιας, για να θέσουμε το ζήτημα για συ- ζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

 24. Κώστας Δαμασκηνός

  Αγαπητε μου φιλε kokkinioti για τον πασο? δεν χρειαζετε να συμμεριζεσε αυτο το φτηνο υποκειμενο αξια του δεινης, αυτα θελη να του γραψης σχετικα με το γιαουρτομα, γιατι ετσι εχει λογο υπαρξης αυτα θελη να διαβαζη ή να του γραφουνε. Για τους λογους αυτους γελα μαζι του εχει πλακα, ειναι πολυ αστειος.

 25. kokkiniotis

  μπορεις για να εκτονωθεις να πας στην πετρουπολη τωρα για να ξεκοκαλησεις δημοσιο χρημα…τρεξε συντροφε!τρεξε γιατι θα φανε ολοι εκτος απο εσενα!
  και ασε εμας να ασχοληθουμε με το κατα την κεφαλην χρεος των 1100 ευρω ο εκαστος που μας αφησε προικα ο ΚΛΕΦΤΟΠΕΤΡΑΣ ο μπενετατος….

  τρεξε ρε σου λεω , παρε και τον εργολαβο που κανατε δουλειες στο καραμπινη γιατι εχει πολυ κοτρωνα στην πετρουπολη!

 26. kokkiniotis

  ελ πασο της πλακας (που εισαι και χαμογελαστουλης) η νικαια εστειλε εσενα, το κομμα σου, και το λαμογιο τον δημαρχο σου στον αγυριστο… το εχεις παρει πρεφα ρε μπαγασα? 

  οτι φαγατε, φαγατε συντροφια! τωρα τραβα στον ριζοσπαστη να απολυσεις κανα εργαζομενο και να δωσεις στους υπολοιπους για μισθο την ΣΣΕ της ΓΣΕΕ, που η αλεκα τους δινει για να ζησουν…

  και πειτε του μπενετατου να βγει καμια τσαρκα γιατι εχουμε και γι” αυτον γιαουρτια, μας περισεψαν μερικα απο αυτα που εφαγε η ακροδεξια η καννελη στον ευαγγελισμο…

 27. πασο?

  χα χα χα χα ρε φιλέ τα πιστεύεις αυτα που γράφης τους τόνους λάσπης που εκτοξεύεται τωρα σας επιστρέφετε,
   ειδη έχουν κόψη 3 μισθούς και έπονται και άλλα τσιμουδιά 8 χρόνια  παίζεται το  παιχνίδι σας τώρα δικαιωθήκατε ? κρίμα οχι παπαγαλάκια κανονικοί  παπαγάλοι είσαστε 

 28. Κώστας Δαμασκηνός

  Εκτος απο τιποτενιος και ειρων πασο? εχεις και αλλα προσοντα, αυτη ειναι η τελευταια απαντηση μου, οτι αλλο και αν γραψης δεν θα σου απαντησω, γιατι διαπιστωνω οτι εισε αρκετα γελοιος, και ατομο χωρις περιεχομενο.

 29. πασο?

  χα χα χα χα αδικημένε δημόσιε υπάλληλε πόσα γάλατα σου κόψανε?

 30. Κώστας Δαμασκηνός

  Προς τον κυριο paso? χα χα χα χα, mierda

 31. πασο?

  χα χα χα χα θέλεις το όνομα μου αυτό να το πεις στους ομοϊδεατών σου  

 32. Κώστας Δαμασκηνός

  Προς τον Κυριο paso? χα χα χα χα χα για ποιους εννοης τα γνωστα παπαγαλακια, πρωτον δεν ειναι υποχρεωτικο να ειμαι δημοσιογραφος, δευτερον η κριτικη μου ειναι με ονοματεπωνυμο, τριτον σαν πολιτης και πρωην εργαζομενος στο Δημο γνωριζω αρκετα. Οσο αφορα της παρατηρησης του ΓΑΒ δεν εχει και αδικο Υ.Γ. Περιμενω να διαβασω το ονοματεπωνυμο του κυριου paso?

 33. πασο?

  xα χα χα χα τα γνωστα παπαγαλακια 

 34. Κώστας Δαμασκηνός

  Θα ηθελα να συμπληρωσω και κατι αλλο. Οι εργαζομενοι στην καθαριοτητα, πρασινο και σε αλλες υπηρεσιες του Δημου επερναν γαλα σαν ειδος παροχων, επι Δημοτικης αρχης Μπενετατου ωφειλοντε στους δικαιουχους 8 τριμηνα, και 1 τριμηνο απο Δημοτικης αρχης Τραπαλη. Για ολα αυτα οι εργατοπατερες του ΠΑΜΕ τι εχουν να πουν, οταν δικο τους ιδεολογικα Δημαρχος εχει μια τετοια συμπεριφορα στους εργαζομενους ή τα ξεχναμε ολα. Ηθικο δειδαγμα για ολα φταιη το Μααστριχτ και ο Συνασπισμος.

 35. kokkiniotis

  ΕΠΙΣΗΣ ΡΕ ΛΑΜΟΓΙΑ ΨΕΥΤΟΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΦΑΣΟΛΑΔΑΣ ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ 3μηνη ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΑΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ?

 36. kokkiniotis

  Ο αθλιος καταστροφεας της Νικαιας, αυτος ο ανυπαρκτος γραφικος τυπος εν ονοματι ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ καλο θα ειναι να κλεισει το στομα του για την μηχανικη καλλιεργια διοτι επι 8 χρονια η υποθεση “βρωμαει” οσο δεν παιρνει…

  Να απολογηθει ο κομμουνιστης της πλακας γιατι παρεδωσε σε ιδιωτη τον χωρο τσαμπα, με προκλητικες παροχες οπως τσαμπα ρευμα, νερο, τραπεζοκαθισματα, δινοντας στο δικο του παιδι εφοδια που δεν ειχαν οι αλλοι επειχηρηματιες στην πολη…

  Επισης να μας εξηγησει γιατι υπαρχει μια 3μηνη συμβαση οταν ο χωρος ειχε παραδωθει στον ιδιωτη επι 8 χρονια…

  Να μας εξηγησει επισης γιατι εβαζε συντροφους του εργαζομενους να κανουν δουλειες για το εν λογο καταστημα (πλακακια, φωτα κλπ).

  ΝΑ ΜΑΣ ΕΞΗΓΗΣΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Ο ΑΘΛΙΟΣ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΝΙΚΑΙΩΤΕΣ ΠΛΗΡΩΝΑΝΕ ΕΝΑ ΜΑΓΑΖΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΗΧΕ ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (εν αντιθετι ηταν πολυ ακριβος και οταν φωναζε μουσικα σχηματα φεσωνε τους δημοτες συν 10 ευρω το κεφαλι υπερ δημου…).

  ΟΙ ΛΑΜΟΓΙΕΣ ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ! ΜΠΕΝΕΤΑΤΟ ΤΟ ΕΧΕΙΣ ΠΑΡΕΙ ΧΑΜΠΑΡΙ ΑΓΟΡΙ ΜΟΥ ΟΤΙ Ο ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΣΕ ΕΧΕΙ ΔΙΩΞΕΙ ΜΕ ΤΟ ΣΚΑΤΟΦΙΑΡΟ?

 37. Κώστας Δαμασκηνός

  Καλη-μερα αγαπητοι συν-σχολιαστες,

  Το τραγικο σε ολη την οκταετια Μπενετατου ειναι πολλα και διαφορα απο που να αρχισης και που να σταματησης. Ας δουμε λοιπον ημερες και εργα με ή χωρις εισαγωγικα οχι τα δικα του αλλα και των συνεργατων του.

  Το πρωτο πραγμα που εκανε ηταν να γινη αντιπαλος με το μεγαλυτερο συνολο των εργαζομενων, τους χωρισε σε πολλες κατηγοριες σαν πρωτο μελημα ηταν να τους διασπαση οτι θα εκανε και το ΚΚΕ Για την (Δημοκρατικη Ενοτητα τοτε) Λαϊκη Συσπειρωση τωρα αυτο θα ηταν ο πολυποθητος στοχος, ο χορος με την απαξιωση οσων εργαζομενων στο μεγαλυτερο συνολο δηλαδη δεν ηταν στον δικο του ιδεολογικο χωρο, ανακοινωσεις σε ολους τους πολιτες του (Δημου Νικαιας τοτε) οτι ολοι οι εργαζομενοι του δημου ειναι τεμπεληδες ηταν σε μια καθημερινοτητα, και αυτο ηταν σε ολη την οκταετια. Πριν συμπληρωση ενα χρονο θητειας η Δημοτικη αρχη με επικεφαλης τον Στελιο Μπενετατο αναγκασε τους εγαζομενους να προσφυγουν στα δικαστηρια για να υπερασπισουν το δικαιωμα τους στην εργασια, εκει παρουσιαστηκε ο Αντι-δημαρχος Αντωνης Στριγκος και σε ερωτηση του Προεδρου εαν ειναι χρησιμοι για τον Δημο, απαντησε οτι δεν ειναι αναγκαιοι, (εγω ποτε πρεπει να γραψω το συνθημα του ΚΚΕ, νομος ειναι το δικιο του εργατη τωρα ή αργοτερα), οτι αφορα της μονιμοποιησις ας πουνε ολη την αληθεια και να σταματησουν τα κραυγαλεα ψεματα, γιατι ψευτες ή δηθεν κομμουνιστες δεν ειναι και ο καλυτερος συνδιασμος. Οσες δικαστηκες αποφασεις για επιδοματα που επρεπε να παρουν οι μονιμοι ή οι αοριστου χρονου και στα Νομικα προσωπα εργαζομενοι απο το Υπουργειο Εσωτερικων, ο τεως Δημαρχος της απαξιωνε, οταν ηταν δημοτικος συμβουλος παρακινουσε τον τοτε Δημαρχο Βασιλη Τραπαλη να παρη δανειο για να εξωφληθουν οι τοτε εργαζομενοι εφ” απαξ και οχι σταδιακα το τοτε πριμ παραγωγικοτητας, οταν ομως ηταν Δημαρχος δεν εκανε κανενα διαλογο με τους εργαζομενους αλλα και την Νομικη τους εκπροσωπο με την συμπεριφορα του αναγκασε να δεσμευσουν χρηματα απο το ταμειο παρακαταθηκων και δανειων του Δημου, Σταλινικη αδιαλλαξια χειριστου ειδους, και δεν ειναι μονο αυτα οι εργαζομενοι δεν ηταν ποτε σιγουροι εαν θα πληρωθουν την ημερα που θα επρεπε, οσο για της υπερωριες στο καλυτερο θα ηταν μετα απο 12 μηνες να πληρωθουν.

  Οτι αφορα τους αλλους αντι-δημαρχους οτι και αν γραψεις ειναι λιγα, για τον Γιαννη Αγγεληνιαδη οι βρισιες του προς τους εργαζομενους δεν ειχαν τελειωμο, για τον Χριστοδουλο Αμανατιδη σε μαστιγωνω με το αστειο και το χαμογελο, θα ηθελα να γραψω και αλλα, εχει και εκεινος μεγαλο μερος ευθηνης. Για την Μαρια Γαττη απο που να αρχεισης, και που να τελειωσεις ελαχιστη εως λιγια, για τον γενικο γραμματεα του Δημου Γιωργο Θεοχαρη κακος δεν εχει μιλιση μεχρι σημερα για την συμπεριφορα τους, η σιωπη δεν ειναι παντα χρυσος.

  Οτι αφορα προσωπικα για εμενα πολλοι ξερουν τι εχει γινη δεν θα γραψω τιποτα εκτος και αν προκληθω.

 38. ΓΑΒ

  Αν στη μίσθωση των 4.400 ευρώ που δημοπρατήθηκε, προστεθεί και η χρήση των τραπεζοκαθισμάτων με τους φόρους και τους μισθούς των εργαζομένων, θα φτάσουμε σε ένα υπερβολικό -για τα δεδομένα που ισχύουν- νούμερο. Αυτό δημιουργεί άθελά μου ερωτήματα για το ποια ακριβώς θα “ναι η χρήση του χώρου και για το αν ο επιχειρηματίας καταφέρει τελικά να ανταπεξέλθει.

Σχολιάστε